• 33130701(61)98+
 • 33130702(61)98+
 • 33130703(61)98+
 • info@iscrti.ir

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه
تاریخچه

این آزمایشگاه از بدو تاسیس موسسه در قالب زیر مجموعه بخش‌های تحقیقاتی آب و خاک و سپس به‌زراعی موسسه به‌ انجام خدمات آزمون‌های کیفیت آب، خاک و گیاه  به بخش­‌های تحقیقاتی موسسه و همچنین کشت و صنعت‌های نیشکری پرداخته است. انواع آزمون‌های مورد نیاز از جمله تعیین عناصر معدنی و آلی موجود در آب، خاک و گیاه در این آزمایشگاه قابل انجام است.

شرح وظایف
 • آزمون‌های انجام شده در آزمایشگاه آب و خاک
 • همکاری با بخش تحقیقات کشاورزی در استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی.
 • یکسان‌سازی روش‌های اندازه‌گیری آب، خاک، گیاه و کودهای آلی و معدنی و ارائه در کارگروه خاکشناسی.
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر.
 • آنالیز بیش از ۱۰۰۰ نمونه آب، خاک، گیاه و کود دریافتی طرح‌های تحقیقاتی.
آزمون‌های قابل انجام

۱-آب

 • pH،EC ،TDS ، TSS،TS ، TH، SAR/SSP، RSC، BOD
 • کاتیون‌های سدیم محلول، پتاسیم محلول، منیزیم محلول، کلسیم محلول، آنیون‌های کربنات محلول، بیکربنات محلول، کلر محلول، سولفات محلول، فسفات، آمونیوم، نیترات

۲- گیاه

 • رطوبت، ازت، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم، سدیم.

۳-خاک

 • EC, PH,TDS,SAR، سدیم محلول، سدیم تبادلی
 • پتاسیم محلول، پتاسیم قابل جذب، پتاسیم تثبیت شده، پتاسیم تبادلی، منیزیم محلول، کلسیم محلول، فسفر قابل جذب، کربنات محلول، بیکربنات محلول، کلر محلول
 • سولفات محلول، ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)، مواد آلی، کربن آلی، ازت، آمونیوم، نیترات، گچ، آهک، درصد اشباع خاک، بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری

۴-کود

 • EC,PH، سدیم کل ، پتاسیم کل، منیزیم کل، کلسیم کل، فسفر کل، فسفر محلول در آب ، کربن آلی، مواد آلی، C/N، ازت نیتراتی، ازت آمونیومی، ازت کل ، رطوبت، حلالیت در آب، اندازه ذرات و روانی در ریزش
امکانات بخش
 • دستگاه PH متر
 • دستگاه EC متر
 • هات پلیت
 • دستگاه کجلدال
 • دستگاه هضم ازت
 • فلیم فتومتر
 • سانتریفیوژ
 • ترازوی چهار رقم اعشار
 • ترازوی دو رقم اعشار
 • بن ماری
 • کوره الکتریکی
 • آون گیاه
 • آون خاک
 • الک تر
 • اسپکتروفتومتر
 • شیکر دورانی
 • شیکر رفت و برگشتی
 • ترموراکتورCOD
 • BOD متر
 • آسیاب برقی
 • پمپ خلاء و دستگاه عصاره‌گیر خاک