امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

 اداره بیماری ها


قسمت‏های مختلف گیاه نیشکر به دلیل داشتن مواد غذایی غنی (گروه هیدروکربن) بستر مناسبی جهت رشد میکروارگانیسم‏ها می‏باشد. برخی از این میکروارگانیسم‏ها (قارچ، باکتری، نماتدها و...) در گیاه نیشکر بیمارگر بوده و موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول نهایی می‏شوند. در این راستا یکی از فعالیت‏های اداره بیماری، بررسی عوامل بیمارگر از طریق مشاهده علائم ظاهری، جداسازی و شناسایی میکروارگانیس‏م های بیمارگر و ارائه راهکارهای پیشگیرانه یا کنترل تلفیقی(IPM) می‏باشد.


وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد:

 مطالعه و شناسایی بیماری‏های مختلف نیشکر، بررسی و برآورد میزان خسارت آنها و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش خسارت آنها به زیر سطح آستانه زیان اقتصادی،

 همکاری مستمر با بخش به نژادی به منظور اتنخاب کلون و ژنوتیپ‏های مقاوم به آفات و بیماری‏ها با استفاده از روش‏‎های مختلف آلودگی مصنوعی و طبیعی در مراحل مختلف انتخاب نهال‏ های جدید نیشکر به منظور معرفی ارقام مقاوم به عوامل فوق الذکر

 دریافت و نگهداری بذرها و قلمه‏ های جدید نیشکر خارجی در قرنطینه مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و اعمال نظارت بر آنها به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماری‏هایی که ممکن است به همراه مواد خارجی وارد کشور شوند.

بدیهی است پس از اعمال مقررات قرنطینه و طی دوره قرنطینه و در صورت اثبات عدم آلودگی بذرها و قلمه‏ ها به آفات و بیماری‏های قرنطینه ‏ای مواد مذکور اجازه خروج از قرنطینه را دریافت می‏کنند.


دی ان ان
دی ان ان