امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

تصاویر گروه بیماری شناسی- آزمایشگاه بیماری ها

تصاویر گروه بیماری شناسی-علائم سرمازدگی

تصاویر گروه آفات- آزمایشگاه آفات

تصاویر گروه آفات- سفید بالک نیشکر Neomaskellia andropogonis corbett

تصاویر گروه آفات-کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia spp

تصاویر گروه آفات- طرح تله سبز برای مبارزه با کرم ساقه خوار نیشکر سزامیا

تصاویر گروه علف های هرز-آزمایشگاه علف های هرز

دی ان ان
دی ان ان