• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

تحقیقات محیط زیست

تحقیقات محیط زیست
تاریخچه

باتوجه به نیاز روزافزون به پژوهش و تحقیقات علمی در زمینه محیط‌زیست و به منظور اجرای رسالت و وظایف پژوهشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این مدیریت فعالیت خود را از اواخر سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از بخش های موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر آغاز نمود. 

شرح وظایف

فعالیت های این بخش در جهت حفاظت از محیط زیست کشت و صنعت‌های نیشکری و محیط پیرامون بر مبنای انجام پایش‌های مستمر و تحقیق در زمینه منابع آب، خاک و هوا برنامه‌ریزی شده است. اهداف عمده این مدیریت شامل بررسی و شناسایی اثرات زراعت نیشکر بر محیط زیست، کمک به استقرار یک سیستم کشاورزی پایدار با رعایت ملاحظات زیست محیطی و همچنین پاسخگویی به ابهامات و مسائل زیست محیطی جوامع اطراف کشت و صنعت‌های نیشکری می باشد.

طرح‌های تحقیقاتی جاری
دستاوردهای مهم
امکانات بخش
محققین