امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

معرفی ادارات

 بخش به نژادی


بخش به نژادی و بیوتکنولوژی یکی از مهمترین بخشهای مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر خوزستان است که در سال 1376 با ورود اولین سری از بذور نیشکر از کشور کوبا کار خود را شروع کرد. مأموریت اصلی این بخش تولید واریته های جدید نیشکر مناسب مناطق مختلف نیشکر کاری خوزستان است. دامنه تغییرات وسیع آب و هوایی خوزستان  و تفاوت آن با سایر مناطق نیشکر خیز جهان ایجاب می کند که تولید واریته های جدید نیشکر و جایگزینی آنها با واریته های قدیمی و حساس با آفات، بیماری ها، بادهای داغ و خشک و سرمای منطقه امری اجتناب ناپذیر باشد. این مؤسسه همچنین براي بدست آوردن ارقام مناسب كشت در  دشت خوزستان مطالعات و بررسي گلدهي ارقام مختلف را از سال 1377 در شرايط گلخانه و شرايط آب و هوايي طبيعي در نواحي جنوب ايران در حاشيه درياي عمان و خليج فارس آغاز نمود و همزمان بذر نيشکر از کشورهاي کوبا، آفريقاي جنوبي و مصر وارد گرديد.


زمینه های فعالیت این بخش به شرح زیر می باشد:

 به گل نشاندن واریته های مختلف نیشکر در شرایط کنترل شده و نیز به منظور انجام تلاقی بین والدین انتخابی نیشکر و تولید ژنوتیپ های جدید

 تولید بذر حقیقی نیشکر از طریق تلاقی های دلخواه و سپس کشت و انتقال نهال های تولید شده از گلخانه و قطعات کنترل شده به مزارغ تجاری نیشکر جهت ادامه مراحل مختلف اصلاحی

 اتنخاب کلون های برتر از نظر میزان درصد قند در نی، عملکرد در واحد سطح، مقاومت به آفات و بیماری ها، کمی فیبر ساقه و درجه زود رسی در مراحل مختلف سلکسیون

 برنامه ریزی جهت استفاده از بیوتکنولوژی جهت تولید پایه های سالم نیشکر و نیز تکثیر سریع ارقام برتر

دی ان ان
دی ان ان