امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

معرفی اداره آبیاری و زهکشی

 اداره آبیاری و زهکشی


مدیریت آبیاری و زه کشی از عوامل اساسی مؤثر بر تولید محصول است. با توجه به نقشی که آب در کشاورزی دارد و نظر به اهمیتی که مسائل مربوط به حفظ و حراست و بهره بردارب منابع آب به عنوان حیات کشاورزی دارا می باشد، ضرورت و اهمیت توجه به مسائل فنی آبیاری و زهکشی دو چندان می گردد. ایران با وسعت زیاد و آب و هوای نسبتا خشک دارای منایع آبی تقریبا محدود می باشد که برای مدیریت آنها لازم است برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت حفظ و نگهداری آب و با ضمانت تولیدی پایدار تعریف و مورد اجرا قرار گیرد. در زراعت نیشکر مدیریت مناسب آبیاری و زهکشی و توجه به مسائل مرتبط با آن باعث ارتقاء کمیت و کیفیت محصول می شود. بهره گیری صحیح از آبیاری و زهکشی فقط مستلزم توجه فنی به سایر عوامل مؤثر در تولید مانند کود، آب، سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی، عملیات داشت، کاشت و برداشت، ماشین های کشاورزی است که همگی می بایست در شرایط بهینه مدیریت شوند. در این اداره مطالعات مربوط به بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری و زهکشی، بهینه کردن مصرف آب، نوسانات سطح ایستابی و تاثیر آنها بر روی خصوصیات کمی و کیفی محصول، تعیین نیاز آبی واقعی و ضرائب گیاهی نیشکر، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف آب و هوایی بر محصول، بررسی مسائل و مشکلات کانال های آبیاری و زهکشی، دبی سنجی پمپ ها و .. انجام شده و یا در حال انجام است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:


مطالعه و بررسی تأثیر آب زیر زمینی و روند تغییرات شوری بر روی محصول و ارزیابی عملکرد شبکه زهکشی مزارع با توجه به کیفیت آب و خاک مناطق مختلف تحت کشت نیشکر.

بررسی و تعیین راندمان های آبیاری و کارایی مصرف آب، و بررسی نیاز آبی واقعی نیشکر

تعین حجم آب مصرفی، دور مناسب آبیاری و ضرایب رطوبتی خاک جهت مدیریت آبیاری نیشکر

  مطالعه و بررسی ارزیابی دبی واقعی و راندمان عملکرد الکتروپمپ های ایستگاه های پمپاژ آبیاری و زه کشی در کشت و صنعت ها

بررسی زمانی و مکانی نفوذ و تعیین معادلات نفوذ و پیشروی آب در طول جویچه و در جبهه پیشروی آب و بررسی یکنواختی توزیع آب در مزارع

بررسی تغییرات فصلی شوری و حرکت طبیعی املاح در خاک و اثر آن بر روی عملکرد نیشکر

بررسی مسائل و مشکلات کانال های آبیاری و زهکشی

 ارائه راهکارهای فنی به کشت و صنعت ها جهت حل مشکلات یا به حداقل رساندن آنها در امر آبیاری و زهکشی

مطالعه پروژه های اجرایی و کاربردی در زهکشی شامل حفاری و تجهیز چاهکهای مشاهده ای تا عمق لایه غیر قابل نفوذ جهت تعیین ضخامت این لایه و بررسی هدایت هیدرولیکی خاک با روش های مختلف

ارائه روش های  کاربردی با سرعت عمل بالاتر جهت تعین زمان شروع و قطع آبیاری مزارع و بهینه کردن مصرف آب آبیاری نیشکر و بهینه سازی مدیریت زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصاویر ماهواره ای

 

دی ان ان
دی ان ان