امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

آفات

 اداره آفات


اداره آفات نیشکر مسئولیت بررسی وضعیت محصول نیشکر را از نظر ظهور آفات جدید، تبدیل آفات ثانویه به آفات کلیدی و طغیان آفات بومی بر عهده دارد. این اداره تحقیقات خود را با محوریت مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از جمله ساقه خواران نیشکر:

Sesamia cretica Led

S. nonagrioides Lef.  → Lep.: Noctuidae

که از آفات کلیدی و مهم نیشکر بوده و در سال‏ های اولیه خسارت قابل توجهی را درکشت و صنعت های نیشکری جنوبی وارد می‏ ساختند به انجام می رساند.


از دیگر وظایف این اداره می توان به موارد زیر اشار نمود:

 کنترل بیولوژیک ساقه خواران نیشکر با دست یابی به روش پرورش انبوه زنبور پارازیتوئید تخم این آفت Telenomus busseolae Gahan →Hym.: Scelionidae

 تحقیقات در مورد سایر روش‏ های مبارزه غیر شیمیایی مانند تله ‏های فرمونی، مقاومت آنتی بیوز و آنتی زنوز ارقام نیشکر به ساقه خواران و افزایش مقاومت ارقام به ساقه خواران با استفاده از کودهای سیلیکات.

 بررسی وضعیت مزارع نیشکر از نظر وجود آفات مختلف و ارائه راهکارهای عملی در زمینه کنترل آنها

 تحقیقات در زمینه مدیریت سایر آفات نیشکر از جمله:

- کنه نیشکر Oligonychus sacchari Mc. Gregor → Acari: Tetranychidae

- سوسک ریشه‏ خوار نیشکر Pentodon idiota Herbst → Col.: Scarabaeidae

- عسلک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett → Hom.: Aleyrodidae  

- موش ورامین Nesokia indica Gray & Hardwicke → Rodentia: Muridae


دی ان ان
دی ان ان