امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

معرفی اداره خاکشناسی و تغذیه نبات

 اداره خاک شناسی و تغذیه نبات


مدیریت تغذیه گیاه نیشکر می بایست به گونه ای باشد که همواره نیاز های تغذیه ای محصول در ارتباط با میزان عناصر و مشخصات بیولوژیکی خاک توازن داشته باشد. تعیین دقیق اثر گذاری نوسانات عناصر غذایی خاک طی دوره رشد نیشکر کار آسانی نیست. لذا به دلیل اهمیت و وابستگی عملکرد محصول نیشکر به وضعیت خاک مزارع، این مؤسسه تلاش های وسیعی را در قالب فعالیت های زیر با کمک متخصصین این رشته آغاز نموده است:


تهیه کودهای مناسب آلی و شیمیایی از بازارهای داخلی و آزمودن کیفیت آنها در تامین نیازهای گیاه نیشکر

بررسی و تشخیص کمبود عناصر غذایی در مزارع نیشکر و تعیین مقادیر مورد نیاز آنها

توسعه برنامه های کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی

بررسی روند تغییرات شوری اراضی و موانع تولید پتانسیل محصول و مسائل مرتبط با آن

ارزیابی تغییرات فشردگی اراضی تحت کشت، ناشی از سیستم سنگین بهره برداری

•  کنترل تغییرات حاصلخیزی اراضی تحت کشت

بررسی کاربرد تلفیقی سیستم های زراعی و کودی جهت افزایش حاصلخیزی

 تشکیل کارگروه های ویژه منتخب از متخصصین صاحب نظر نیشکر و دانشگاهی جهت بررسی مشکلات فنی موجود

  تشکیل کمیته تغذیه نبات جهت برنامه ریزی های بلند مدت اجرایی.


دی ان ان
دی ان ان