امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

معرفی اداره زراعت

 اداره زراعت


 یک سیستم زراعی در واقع ترکیب منظمی است از گیاهان زراعی در بعد زمان و مکان. هدف از مطالعات سیستم های زراعی در نیشکر، توسعه سیستم های پیشرفته ایست که در صورت امکان نهایت استفاده از پتانسیل دوره رشد گیاه به عمل آید و کارایی استفاده ازمنابع را در جهت بالا بردن قدرت تولید افزایش دهد. اداره زراعت مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر راجع به برنامه هاب زراعی مرتبط با نیشکر طرح و پروژه اجرا می نماید. از برنامه های اصلی این اداره می توان به بررسی های زراعی مرتبط با عملیات کشت، داشت و برداشت نیشکر، کیفیت و کمیت محصول، تنش های محیطی، هورمون های گیاهی، کشاورزی پایدار و ارگانیک منجمله امکان اجرای کشت های تناوبی، بین زراعی و مخلوط با هدف پایداری تولید و افزایش بهره وری، تعیین نیازهای زراعی ارقام تجاری و امید بخش و توصیه موارد خاص مرتبط، تهیه گزارشات مرتبط با موضوعات زراعی و بحث و تبادل نظر در این مورد با دعوت از صاحب نظران و محققین داخلی و خارجی و ایجاد کمیته های اختصاصی جهت تعیین  سیاست های مناسب اشاره نمود.


از دیگر برنامه های این اداره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مطالعه و بررسی تاریخ های مناسب کاشت و برداشت واریته های تجاری و امید بخش

مطالعه و بررسی مناسبترین و بهینه ترین زمان انجام عملیات مختلف زراعی

مطالعه و بررسی سیستم های مختلف کشت.

جمع آوری اطلاعات واریته ای و تجزیه و تحلیل آنها برای توصیه، متناسب با شرایط آب و هوایی هر منطقه


دی ان ان
دی ان ان