امروز: جمعه 1 تیر 1397

ارسلان جمشيدنيا، عزيز خرازي پاكدل، حسين اللهياري و ابراهيم سليمان­ نژاديان


مطالعه تأثير متغيرهاي محيطي نظير دما و رطوبت نسبي روي بيولوژي آفات و دشمنان طبيعي آن در تعيين كارآيي آنها در برنامه كنترل بيولوژيك مهم مي­باشد. اگر اثرات متقابل پارازيتوئيد- ميزبان بوسيله يك مدل كمي مورد تفسير قرار گيرد پارامترهاي توصيفي حاصله از اين مدل­ها مي­تواند جهت پيشگويي روابط پارازيتوئيد- ميزبان استفاده شود. عنصر اصلي اين روابط واكنش تابعي است و بصورت رلبطه بين تعداد طعمه مورد حمله قرار گرفته توسط يك دشمن طبيعي و تراكم طعمه تعريف مي­گردد. واكنش تابعي يك جزء اساسي از مدل شكار- شكارگر محسوب مي­شود و با استفاده از آن مي­توان تعيين نمود كه آيا يك دشمن طبيعي قادر به تنظيم ميزبان وابسته به تراكم است ياخير.

بمنظور مطالعه واكنش تابعي زنبور T. busseolae تراكم­هاي 2، 4 و 8 در 15 تكرار و تراكم­هاي 16، 32، 64، 80، 100 و 120 در 10 تكرار از تخم S. nonagrioides در دماهاي 20، 25، 30 و 35 درجه سانتيگراد بمدت 24 ساعت در اختيار زنبور قرار گرفت. سپس تخم­ها تا زمان خروج حشرات كامل زنبور در دماهاي مذكور و در شرايط دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريكي و رطوبت نسبي 5± 65 درصد نگهداري شد و در نهايت تعداد تخم­هاي پارازيته شمارش گرديد. براي تعيين نوع واكنش تابعي از طريق رگرسيون لجستيك نسبت تخم­هاي پارازيته شده به تخم­هاي موجود در تراكم اوليه با استفاده از نرم افزار آماري SAS  اقدام شد. و براي برآورد پارامترهاي قدرت جستجو و زمان دستيابي با استفاده از مدل­هاي Holling و Rogers  و به روش غيرخطي حداقل مربعات و با استفاده از SAS بهترين برآورد براي پارامترهاي مذكور انجام شد. نتايج حاصل نشان داد كه در هر چهار دماي آزمايشي واكنش تابعي از نوع سوم مي­باشد. در واكنش تابعي نوع سوم با افزايش تراكم ميزبان ابتدا نسبت ميزبان­هاي پارازيته شده افزايش يافته و سپس از ميزان آن كاهش مي­يابد. معمولاً در بين دشمنان طبيعي گونه­هايي كه واكنش تابعي نوع سوم را نشان مي­دهند بهتر قادر به تنظيم جمعيت ميزبان خود مي­باشند.

پارامترهاي قدرت جستجو در دماهاي 20، 25، 30 و 35 درجه سانتيگراد به ترتيب 06011/0، 06153/0، 05679/0 و 02049/0 بر ساعت و زمان دستيابي 4961/0، 5015/0، 5292/0 و 2915/0 ساعت برآورد گرديد. قدرت جستجو ميزان جستجوي انجام شده توسط پارازيتوئيد را نشان مي­دهد و زمان دستيابي مدت زماني است كه يك پارازيتوئيد براي يافتن و پارازيته كردن يك ميزبان، تميز كردن خود و استراحت صرف مي­كند. نتايج نشلن ميدهد كه در دماي 35 درجه سانتيگراد قدرت جستجو و زمان دستيابي  بطور قابل ملاحظه­اي كاهش مي­يابد
 • 8 مهر 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 241
 • نظرات: 0

كورش طاهرخاني، وك. س. آلكساندر

سياهك ساقه نيشكر يكي از مهم ترين بيماريهاي نيشكر در ايران كه خسارت معني داري در محصول نيشكر معمولا در مزارع بازرويش(Ratoons)ايجاد مي كند. به منظور تعين بهترين تيمار در كنترل آن طرحي در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار در طي دو سال در مكانهاي مختلف با 15تيمار به مرحله اجرا در آمد. مساحت هر كرت m15*5/1بود. در اين طرح از قارچكشهاي مختلف از قبيل(پروپيكونازول)،فوليكور(توبوكونازول) به مقدار 500 و250 وبنليت(بنوميل) با غلضتهاي 1000 ،750 و500 ميلي گرم ماده مؤثر در دو سطح زمان غوطه وري(15 و10 دقيقه) و از گرما درماني در سطح زمان غوطه وري(120،30 و20 دقيقه) در آب 52 و50 درجه سانتيگراد و در مبارزه تلفيقي از آب داغ 52 در سانتيگراد با زمان غوطه وري30 دقيقه بهمراه 250 ميلي گرم قارچ كش فوليكور و تيلت استفاده شد.در اين بررسي از قلمه هاي رقم حساس  Nco-310كه بطور طبيعي آلوده بودنند استفاده گردييد،بطوريكه در فصل كشت ساقه هايي كه داراي شلاق سياهكي بوده انتخاب و بعد از حذف دو بند از بالا و پايين هر ساقه، ميانگره هاي باقي مانده مورد تيمار قرار گرفتند.

نتايج تكرار سال اول بر حسب ميانگين درصد آلودگي نشان داد كه تيمارها در شش گروه قرار گرفتند. تيمارهاي استفاده از بنوميل در غلظتها و سطوح زمان غوطه وري مختلف و تيمار استفاده از قاچكش تيلت به مقدار250ميلي گرم ماده موثره به مدت15دقيقه زمان غوطه وري با ميانگين درصد آلودگي بين62/91-12/79درصد با تيمار شاهد(82/95%) در يك گروه قرار گرفتند. در بين تيمارهاي گرما درماني استفاده از آب داغ 52 درجه سانتيگراد به مدت 20 دقيقه غوطه وري با5/37درصدميانگين آلودگي در يك گروه مستقل و نه چندان مناسب، ولي استفاده ار آب داغ 52 درجه سانتيگراد به مدت 30دقيقه و 50 درجه سانتيگراد به مدت120دقيقه غوطه وري به ترتيب با25/8 و 0 درصد و همچنين استفاده از تيمارهاي تلفيقي با 0درص ميانگينآلودگي در بهترين گروه قرار گرفتند. در بين تيمارهاي قارچكش ها استفاده از فوليكور به مقدار 500 و 250 ميلي گرم در سطح زماني 15 دقيقه غوطه وري به ترتيب با25/8 و 6/16 درصد ميانگين آلودگي بهترين تيمارها براي كنترل بيماري بودند. تكرار دوم اين طرح در دست بررسي است و نتايج نهايي متعاقبا گزارش مي گردد.


 • 19 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 250
 • نظرات: 0

كورش طاهرخاني   ندا نصيرپور   حسين موذن رضامحله آنتونيو چينه آ مارتين 

عارضه زرد برگي نيشکر ناشي از دو عامل زنده ويروس و فيتوپلاسما و چندين عامل غير زنده مي باشد.

از علائم بارز اين عارضه زردی رگبرگ مياني مي باشد که نحوه زرد شدن رگبرگ مياني و ديگر علائم آن به رقم گياه و شرايط محيطي بستگي دارد.

علاوه بر زردي رگبرگ مياني كه از علائم بارز بيماري مي باشد ديگر علائم عبارتند از كوتاه شدن ميانگره انتهايي ، زرد شدن برگهاي انتهايي و تجمع سوكروز در رگبرگ.در برخي ارقام ، سطح زيرين رگبرگ مياني در برگهاي مسن تر متمايل به زرد ميشود و سطح بالايي رگبرگ مياني يا به حالت عادي (سفيد يا سفيد مايل به سبز) و يا به رنگهاي زرد، صورتي مايل به قرمز تغيير رنگ ميدهد.در برخي ارقام زردشدگي در تمامي برگها رخ مي دهد. علائم بيشتر در برگهاي سوم تا پنجم ديده مي شود و با بهتر شدن شرايط رشد بتدريج ناپديد ميشوند.بمنظور بررسي شدت و شيوع عارضه زرد برگي نيشکر (YLS) در ارقام تجاري ، وارداتي و کلونهاي اميد بخش و بمنظور غربال کردن ارقام و کلونهاي مقاوم به YLS از حدود 75 رقم وارداتي ( ارقامي‌كه از سال 1379 وارد موسسه تحقيقات شده اند ) و 75 كلون اميدبخش( كلونهايي كه در برنامه اصلاح نيشكر در موسسه تحقيقات انتخاب شده اند) در شهريور ماه تهيه قلمه شد و در پلاتهاي 2m 8/1*40 طبق نقشه كشت گرديدند.پس از گذشت 14 ماه از هر رقم 20 برگ بطور تصادفي انتخاب كرده و زردي رگبرگ مياني و يا عدم زردي آن و همچنين ميزان پيشروي زردي رگبرگ مياني در بافت پهنك برگ بررسي و اندازه گيري و نيز با استفاده از دستگاه بريكس سنج ميزان بريكس رگبرگ مياني برگها اندازه گيري وثبت گرديد و در چهار كلاس بدون علائم، توسعه خفيف بيماري، توسعه متوسط بيماري و توسعه شديد بيماري طبقه بندي شدند.


 • 19 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 274
 • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان