امروز: جمعه 1 تیر 1397

مقالات خاکشناسی

اثر زيرشكني خاك بر زمان و راندمان آبشويي نمكها با دو روش پيوسته و متناوب

جعفري سيروس، عبدعلي ناصري و علي شيني دشتگل

 بالا بودن سطح آب زیرزمیني شور و تبخیر شدید آب از سطح خاک سبب تجمع مقادیر زیادي از املاح در اراضي خوزستان شده است. بر این اساس احداث سیستم زهكشي مصنوعي و دفع نمكهاي اضافي همراه با آبشویي املاح اضافي براي بهره برداري از این اراضي اولین ضرورت است. روش متداول آبشویي در اراضي خوزستان براي کشت نیشكر غرقاب کردن زمین در نوبت هاي مختلف با ارتفاع متغیري از آب است که با حرکت آب از میان پروفیل خاک بصورت عمودي به طرف اعماق خاک و یا لوله هاي زهكش، نمكهاي محلول شسته مي شود. قبل از این، خاک را تا عمق حدود 38 سانتیمتري با عمل زیرشكني بهم مي ریزند. این عمل به هدف افزایش خلل و فرج، کوچك کردن قطر خاکدانه ها، افزایش هدایت هیدرولیكي خاک، بالا بردن احتمالي راندمان شستشوي املاح و کاهش زمان آبشویي انجام مي گردد.
هدف از اجراي این طرح مقایسه اثر تیمار زیرشكني و عدم اعمال آن در دو روش آبشویي متناوب و پیوسته مي باشد.

 • 19 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 271
 • نظرات: 0

تاثیر مدیریت بقایای گیاهی نیشکر بر کیفیت، حاصلخیزی و ترسیب کربن خاک‏های فرسایشی (مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر)

 

صدیقه مکاری1،  سید فخرالدین افضلی2*، محمود شمیلی3

 گیاه نیشکر از تیره گندمیان بوده و در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی از نظر راندمان تثبیت انرژی در واحد سطح در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به خصوصیات منحصر بفرد این گیاه، می‏تواند به‏عنوان منبعی مناسبی جهت بهبود خصوصیات خاک استفاده شوند. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات حاصل از اضافه نمودن بقایای نیشکر بر مقدار ماده آلی، انواع کربن و عناصر موجود در خاک بر روی خاکهای فرسایش یافته انجام شده است. در این تحقیق باقیمانده‏ های نیشکر در دو حالت سبز و سوخته به مقدار 8 گرم در یک کیلوگرم خاک مخلوط شده و تغییرات مربوط به ویژگی‏های خاک  در آن بررسی گردید. نتایج نشان داد که فقط میزان پتاسیم و فسفر در تیمار باقیمانده‏ی سوخته نیشکر نسبت به باقیمانده سبز بیشتر بوده است.

 • 19 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 303
 • نظرات: 0

بكارگيري تبديل موجك گسسته براي تحليل روند و شناسايي الگوهاي نوساني دما
(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك مشهد)
عليرضا عراقي  - محمد موسوي بايگي - سيد مجيد هاشمي نيا

 

 مطالعه و بررسي روند تغييرات بلند مدت پارامترهاي هواشناسي، يكي از روش هاي متداول در مطالعات جوي به ويژه مبحث تغيير اقليم است . در ميان پارامترهاي هواشناسي، دما همواره به عنوان يكي از مه مترين عناصر جوي مطرح است و مطالعه آن در جهت درك بهتر پديده تغيير اقليم، مفيد و موثر بوده است. علاوه بر شناسايي روند تغييرات، استخراج الگوهاي نوساني موجود در رخداد پديده ها و پارامترهاي جوي، مي تواند روشي مطمئن و كاربردي براي كشف ارتباطات پيچيده چرخه جو-اقيانوس و پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت آن باشد. در اين مقاله، با استفاده از تبديل موجك گسسته و انجام آزمون من-كندال، داده هاي دماي متوسط در ايستگاه سينوپتيك مشهد در دوره 55 ساله ( 1956 تا 2010 ) مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه روند تغييرات دما در همه مقياس هاي زماني مطالعه شده (ماهانه، فصلي، سالانه و فصول به صورت مجزا) مثبت و معن ي دار است. فركانس هاي غالب در مقياس هاي ماهانه، فصلي و سالانه، تائيد كننده رفتار نوساني يكديگرند، اما در خصوص فصول به نظر مي رسد كه الگوي نوساني فصل هاي داراي محدوده دمايي مشابه، شباهت بيش تري به يكديگر دارند. از طرفي ديگر، با توجه به شباهت بيش تر ميان نتايج آزمون من-كندال در فصول گرم و داده هاي با پايه زماني ماهانه، فصلي و سالانه، به نظر م يرسد دوره گرم سال تاثير بي شتري بر روند مثبت و معني دار دما در منطقه مطالعاتي دارد.

 • 13 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 250
 • نظرات: 0

استفاده از متغيرهاي محيطي براي بررسي كيفيت نمونهبرداري در نقشهبرداري خاك
اعظم جعفري - نوراير تومانيان  - روح الله تقي زاده مهرجردي

اطلاعات خاك منبع مهم و ضروري براي تهيه نقشه خاك و واسنجي مدلهاي پيشبيني كننده خصوصيات خاك هستند. اين اطلاعات از روشهاي مختلف نمونه برداري استخراج ميشوند. هيچ معيار آماري براي ارزيابي نمونه برداري خاك در نقشه برداري خاك وجود ندارد و اين موضوع به عدم تعادل در نمونهبرداري و كاهش كيفيت نقشه خاك منجر ميشود. نمونه برداري هايپركيوب لاتينبه عنوان يك طرح نمونهبرداري براي نقشه برداري رقومي خاك پيشنهاد شده است. در اين مطالعه از اصول هايپركيوب براي ارزيابي كيفيت نمونه هاي خاك ب ا استفاده از الگوريتم "ارزيابي هايپركيوب استفاده گرديد. منطقه مورد مطالعه در فلات مركزي ايران واقع در دره زايندهرود اصفهان قرار دارد. متغيرهاي محيطي R نمونهبرداري خاك"در نرمافزار از مدل رقومي ارتفاع استخراج شد. هايپركيوب لاتين از سه متغير كمكي ارتفاع، شيب و شاخص خيسي تشكيل و براساس آن شاخص متغير كمكي و وزن نسبي محاسبه شد. نتايج نشان داد افزايش تراكم و تغييرپذيري متغير محيطي منجر به افزايش شاخص متغير كمكي ميشود. براساس شاخص وزن
نسبي، نمونهبرداري بيش از حد در مناطق با تراكم پايين شاخص متغير كمكي و نمونهبرداري كم در مناطق با تراكم و تغييرپذيري بالاي شاخص متغير كمكي مشاهده ميشود.بنابراين لحاظ كردن فرايندهاي ژئومرفولوژي براي بيان تغييرپذيري منطقه خشك در طراحي نمونهبرداري خاك بسيار مفيد و موثر واقع شده كه اين تنها با عمليات ميداني و صحرايي قابل تشخيص است. به اين ترتيب، جزء لاينفك پروژههاي نقشه برداري و شناسايي خاك ، عمليات صحرايي و ميداني است كه منجر به نمونهبرداري دقيقتر براي برنامه هاي آينده همچون نقشه برداري رقومي خاك ميشود.

 • 13 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 298
 • نظرات: 0

تحليل فراواني منطق هاي بارش هاي حداكثرسالانه يك و دو روزه با خوشهبندي و نظريه
گشتاورهاي خطي، مطالعه موردي: استان خراسان رضوي
مهري شاهدي 1- سيد حسين ثنايي نژاد 2*- بيژن قهرمان

چكيده
با استفاده از ديدگاه گشتاورهاي (AM2R) و دو روزه (AM1R) هدف اين پژوهش، تحليل فر اواني منطقه اي بارش هاي حداكثر سالانه يك روزه و AM1R خطي در استان خراسان رضوي است . بدين منظور ابتدا آزمون هاي پايه آماري شامل : همگني، استقلال و داده پرت بر روي داد ه هاي در 123 ايستگاه باران سنجي استان انجام شد . اين استان با روش تحليل خوشه اي و رعايت الگوهاي توپوگرافي و بارش متوسط سالانه، به  ،(GEV) ناحيه تقسيم ، سپس همگني هيدرولوژيكي اين نواحي با آزمون ناهمگني كنترل و تاييد شد. پارامترهاي توابع توزيع مقادير حدي تعميم يافته در هر ناحيه برآورد ،AM2R و AM1R براي داده هاي (LN و لوگ نرمال سه پارامتري ( 3 (PE3) III پيرسون نوع ،(GLO) لوجستيك تعميم يافته گرديد. براي انتخاب تابع توزيع مناسب، نيكويي برازش آن ها با نمودار نسبت گشتاورهاي خطي و آزمو ن كلموگروف- اسميرنوف بررسي و تابع توزيع به ازاي دوره بازگش ت هاي مختلف محاسبه شد ند. به AM2R و AM1R براي داده هاي GEV انتخاب شد . سپس چندك هاي ناحيه اي توزيع  در دوره بازگشت هاي كمتر از 200 سال، در تمامي نواحي همگن از نزديكي نسبتا خوبي AM2R و AM1R طوركلي روابط ب ه دست آمده براي برآورد MAE با آمار واقعي برخوردار هستند. ميانگين خطاي مطلق بين مقادير بي بعد توزيع نظري و مشاهدات ي ايستگاه هاي هر ناحيه مطلوب است (بزرگترين 0 ميلي متر) كه نشان دهنده دقت بالاي برآوردها است.


 • 13 تیر 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 228
 • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان