امروز: جمعه 1 تیر 1397

مقالات زراعت

عزیز کرملاچعب، حسن حمدی، محمود شمیلی و ناصر مجدی


به‏ منظور بررسی اثر برخی رساننده‏ های شیمیایی‏ بر عملکرد کمی و کیفی و رسیدگی جهت برداشت نیشکر آزمایشی در شرکت توسعه نیشکر استان خوزستان در سال‏ 1393 با استفاده از واریته CP57-614 به ‏صورت طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. در این آزمایش سه نوع رساننده شیمیایی رسیدگی ‏ شامل هورمون اترل، علفکش گلایفوزیت و تنظیم‏ کننده رشد فیتوماس‏ام و همراه با شاهد (بدون محلول ‏پاشی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محلول پاشی گلایفوزیت باعث کاهش ارتفاع ساقه، قند اینورت و عملکرد نی و از طرفی افزایش بریکس، پل، شکر قابل استحصال و فیبر ساقه نسبت به شاهد گردید. به‏ طور کلی افزایش عملکرد کیفی بیش از کاهش در عملکرد کمی بود و از نظر اقتصادی توجیه پذیر است. محلول ‏پاشی اترل بدون تأثیر بر عملکرد کمی منجر به افزایش در پل (3/3 درصد) و شکر قابل استحصال (3/4 درصد) شده است. اما فیتوماس‏ام، بدون افزایش در کمیت نی نسبت به شاهد باعث کاهش درصد پل شده است. بنابراین کاربرد نیم لیتر گلایفوزیت در هکتار منجر به کاهش 5/5 درصدی عملکرد نی و افزایش 10/6 درصد شکر قابل استحصال و شاخص برداشت شکر و از این نظر به عنوان بهترین تیمار این آزمایش معرفی می‏گردد.


 • 17 آبان 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 300
 • نظرات: 0

عزیز کرملاچعب، عبدالمهدی بخشنده، محمدرضا مرادی تلاوت، فواد مرادی و محمود شمیلی


رسیدگی تکنولوژیک نیشکر در درجه حرارت و تابش پایین صورت می‏گیرد. در خوزستان این موضوع در آذر ماه و مصادف با شروع بارش‏های زمستان است که عملیات برداشت را مختل می‏نماید، بنابراین جهت برداشت زودهنگام از روش شیمیایی تسریع در رسیدگی استفاده می ‏شود. به‏ منظور بررسی اثر تسریع کننده‏ های شیمیایی رسیدگی‏ بر عملکرد و رسیدگی نیشکر آزمایشی در شرکت توسعه نیشکر استان خوزستان در سال‏های زراعی 93-1392 و 94-1393 در واریته CP57-614 به ‏صورت طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. در این آزمایش سه نوع تسریع کننده شیمیایی رسیدگی ‏ شامل هورمون اترل، علف‏کش گلایفوزیت و تنظیم‏کننده رشد فیتوماس‏ام و از هر کدام چهار سطح (0/5، 1، 1/5 و 2 لیتر در هکتار) همراه با شاهد (بدون محلول‏پاشی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف گلایفوزیت باعث کاهش ارتفاع ساقه، درصد قند اینورت و عملکرد نی و افزایش درصد بریکس، پل، شکر قابل استحصال و الیاف ساقه نسبت به شاهد شد، اما میزان افزایش عملکرد کیفی بیش از کاهش عملکرد کمّی بود. محلول‏پاشی هورمون اترل نیز بدون کاهش در عملکرد کمّی صفات ذکر شده، باعث افزایش درصد پل و شکر قابل استحصال گردید. تنظیم کننده رشد فیتوماس نیز بدون افزایش عملکرد کمّی، منجر به کاهش درصد قند محصول شد. بیشترین و کمترین مقدار شکر قابل استحصال به‏ ترتیب از تیمارهای 1/5 لیتر گلایفوزیت (12/43 درصد) و 1/5 لیتر فیتوماس (10/38 درصد) حاصل شد و در تیمار شاهد معادل 11/07 درصد بود. بر اساس نتایج بدست آمده، محلول‏پاشی یک لیتر گلایفوزیت، به‏ دلیل کاهش هشت درصدی عملکرد نی و افزایش 10/6 درصدی شکرقابل استحصال و افزایش شاخص برداشت نسبت به شاهد، و محلول‏پاشی 1/5 لیتر اترل به دلیل افزایش 5/6 درصدی پل، بهترین تیمارهای این آزمایش شناخته شدند.


 • 17 آبان 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 416
 • نظرات: 0

عزیز کرملاچعب، سید عطاءاله سیادت، حسن حمدی، قدرت‏ اله فتحی، احمد کوچک زاده


به‏ منظور بررسي تأثير فيلتر کيک حاصل از کارخانجات نیشکری، بر برخي صفات مرفوفيزيولوژيک و عملکرد ذرت شيرين بهاره (هيبريد- SC403 ) تحت تنش خشکی آخر فصل، آزمايشي در بهار سال 1391 در مزرعه دانشگاه کشاورزي رامين خوزستان به صورت کرت‏هاي خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. رژیم‏های متفاوت آبیاری (آبياري پس از تخليه 25، 50 و 75 درصد رطوبت قابل استفاده خاک) در کرت‏هاي اصلي و فيلتر کيک (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار) در کرت‏هاي فرعي جاي داده شدند. نتايج نشان داد که اعمال تنش خشکي باعث افزايش مقدار پرولين برگ و کاهش ارتفاع بوته و وزن تربلال نسبت به شاهد شد. بيشترين تأثير تنش شديد مقدار پرولين بود که باعث افزايش آن‏ به اندازه 54 درصد گرديد. همچنين تنش باعث کاهش 21 درصدي عملکرد بلال نسبت به شاهد شده است. از طرفي ديگر کاربرد فيلترکيک در شرايط بدون تنش باعث افزايش ارتفاع گياه و عملکرد اقتصادي گياه شد. اما در شرايط تنش شديد فيلترکيک باعث افزايش پرولین و غلظت سدیم اندام هوایی و کاهش پتانسیل اسمزی و عملکرد گرديد. به طوري که در تنش شديد کاربرد 30 تن فيلترکيک در هکتار باعث کاهش 14/5 درصد عملکرد تر بلال نسبت به تيمار بدون فيلترکيک شده است، بنابراين تأثير مثبت فيلتر کيک تنها در شرايط بدون تنش مي‏باشد و در شرايط اعمال تنش خشکي حتي باعث کاهش عملکرد اقتصادي هم مي‏گردد.


 • 17 آبان 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 338
 • نظرات: 0

محمود شمیلی

اولین همایش اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، 1386

چکیده

 شوري مهمترين مسئله‏اي است كه در طول حيات بشر، پيوسته سيستمهاي كشاورزي او را مورد تحديد قرار داده است. در ايران با توجه به گسترش كشت نيشكر در اراضي شور و سنگين جنوب استان خوزستان، لزوم اجراي مديريت مناسب زراعي به منظور حداقل رساندن زيانهاي احتمالي دو چندان مي‏شود. نيشكر (Saccharum officinarum L.) گياهي است شيرين‏رست و محدوده كشت آن در بين كشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري مي‏باشد كه اغلب اين كشورها با مشكل شوري خاك يا آب مواجه مي‏باشند. اين تحقيق به منظور بررسي اثرات شوري ( بر اساس هدايت الكتريكي 0، 8 و 16 دسي‏زيمنس بر متر) بر ميزان مقاومت سه رقم عمده تجارتي با حساسيت‏هاي متفاوت (NCo.310، CP69-1062 و CO1148) با استفاده از گلدان در محيط گلخانه و در قالب يك طرح فاكتوريل با 3 تكرا اجرا گرديد. براي اين منظور وضعيت جوانه‏زني، تغييرات رشد و محتواي يوني گياهچه‏هاي تشكيل شده موردارزيابي قرار گرفت. شوري ناشي از NaCl    باعث بروز تفاوتهايي در ميزان و نحوه رشد ارقام نيشكر مورد مطالعه گرديد. جوانه‏زني، تشكيل پنجه و رشد ساقه و ريشه در CP69-1062 و CO1148 در مقايسه با NCo.310  بسيار برتر و بارزتر بود كه اين مسئله احتمالاً ناشي از برتري ژنتيكي اين ارقام مي‏باشد. در NCo.310 افزايش مرگ و مير جوانه‏ها و به تبع آن كاهش تعداد پنجه‏ها، مي‏تواند ناشي از كاهش قابليت جذب آب توسط ريشه و متعاقب آن افزايش يونهاي سمي در شيره سلولي باشد. رقم مقاوم CP69-1062 نشان داد كه داراي قابليتي است كه مي‏تواند در شرايط شور به خوبي شاخصاره توليد نمايد و توليد ماده خشك در حد معقول و توزيع مناسب ريشه را در اين شرايط داشته باشد. شوري باعث افزايش تجمع يونهاي سديم و كلر و كاهش يون پتاسيم در ساقه و ريشه تمامي ارقام اين مطالعه گرديد. در رقم مقاوم CP69-1062 و نيمه مقاوم CO1148  با افزايش ميزان شوري، كاهش ثابت و تدريجي كلر و سديم و افزايش پتاسيم كاملاً مشهود بود، كمبود نيتروژن، فسفر و كلسيم مي‏تواند رشد و نمو گياه را محدود نمايد، اما در مطالعه حاضر افزايش ميزان اين عناصر در ريشه و ساقه ارقام مقاوم و نيمه مقاوم ارتباط نزديكي با تحمل‏پذيري آنها داشته است. با توجه به آنچه نقل شد افزايش ميزان عناصر اخير در بافت‏هاي گياهي مي‏تواند بعنوان شاخص تحمل‏پذيري نيشكر نسبت به NaCl مورد استفاده قرار گيرد.

 • 18 مرداد 1395
 • نویسنده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 606
 • نظرات: 0

 

گردآوری محمود شمیلی
دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

خلاصه:
کشاورزی دقیق قاعده جدید و پیشرفتهای است که تلفیقی است از فنآوریهای برتر در جهت افزایش کارایی نهاده های کشاورزی و به روشی حساس و سودمند. سیستمهای
ردیابی عملکرد محصول 1 و کاربرد مقادیر ویژه نهاده های کشاورزی از پر استفاده ترین و GPS فنآوریهای کشاورزی دقیق میباشند. سیستمهای راهنمای ماهوارهای از جمله مناطق مدیریتی نیز به منظور افزایش حاصلخیزی از طریق کاهش میزان خطای عملیاتی، هزینه ها و زمان مورد نیاز توسعه یافته اند. این فنآوریها بزار کمی و مدیریتی موجود درمزارع را با منظم نمودن سیستمهای زراعی بهبود میبخشند. در این مقاله مروری خواهیم داشت بر فنآوریهای کشاورزی دقیق در ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهایی که بگونه ای صحیح این فنآوریها در حال اجراست. 

 • 18 مرداد 1395
 • نویسنده: خیری
 • تعداد نمایش ها: 529
 • نظرات: 0
1234
دی ان ان
دی ان ان