امروز: ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1397

مقالات

مهدي فرامرزي، يوسف رحيمي کشکولي*، حميدرضا رحيمي كشكولي، داريوش غلامزاده

زمينه و هدف : دکستران پلي ساکاريدي متشکل از مونومرهاي گلوکز مي باشد که به طور گسترده به عنوان توسعه دهنده حجم خون در داروساز ي استفاده مي شود. هدف ا ين مطالعه توليد دکستران از ملاس نيشكر با استفاده از باکتري لوکونوستوک مزانتروئيدس بود.
روش بررسي: در ا ين مطالعه تجربي، جهت رشد ميکروارگانيسم و توليد دکستران، ملاس نيشکر در غلظت ها ي مختلف به محيط کشت اضافه شد . رسوب دکستران بعد از ۴۸ ساعت با اضافه کردن اتانول، تکان دادن و سانتريفوژ کردن حاصل گرديد. جهت شناسايي کيفي، از اثر دکستران بر پولاريزاسيون و براي طراحي و تحليل داده ها از روش آماري طرح رويه پاسخ استفاده شد.
يافته ها: پس از بررسي اثر جداگانه و متقابل پارامترها بر مقدار دکستران توليدي نتايج مربوط به سطوح بهينه به صورت ۵۰ گرم  بر لیتر ملاس نیشکر ، دمای 35 درجه سانتی گراد  و ph= 8/5 به دست آمد که در اين شرايط، بيشترين دکستران برابر با ۸۲ گرم  بر لیتر تولید شد.  

ضريب همبستگی  مدل محاسباتي برا ي دکستران توليدي 99/5 درصد  به دست آمد که بیانگر تطابق عالی مدل محاسباتی  با نقاط آزمايش شده و دقت بالاي مدل بود.
نتيجه گيري: توليد دکستران به وسيله باکتري لوکونوستوک مزانتروئيدس و ملاس نيشکر به عنوان سوبسترا يک روش کم هزينه و مقرون به صرفه در مقايسه با روش هاي رايج توليد دکستران مي باشد و علاوه بر توليد يک محصول کلينيکي، بار آلايندگي ملاس در محيط زيست به طرز چشمگيري کاهش مي يابد.

 • 6 آبان 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 424
 • نظرات: 0

حبيب ا... خادمياسلام ، راضيه باغباني*  اسماعيل قاسمي  و بهزاد بازيار

در اين تحقيق مقاومت و مدول خمشي، مقاومت كششي چندسازه پلي اتيلن بازيافتي و باگاس تيمار شده مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور آرد باگاس ( 40 مش) با هيدروكسيدسديم 10 درصد در 45 دقيقه تيمار گرديد. چند سازه ها با تركيب باگاس خام و تيمار شده در دو سطح 26 و 46 درصد، پلي اتيلن بازيافتي و خام به روش قال ب گيري تزريقي ساخته شد ند. نتايج خواص خمشي مواد مركب ساخته شده از باگاس تيمار شده به طور معني داري بالاتر از نمونه هاي ساخته شده از الياف تيمار نشده بود .
همچنين مقاومت كششي چند سازهها با اصلاح شيميايي الياف باگاس بهبود يافت . با افزايش الياف از 26 درصد به 46 درصد مقاومت خمشي ، مدول خمشي و مقاومت كششي افزايش يافت . با وجود اين، به طوري كه خواص خمشي و كششي چندسازه هاي ساخته شده با زمينه پليمري بازيافتي تقريباً برابر با چند سازه هاي با زمينه پليمري خام بود.

 • 6 آبان 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 227
 • نظرات: 0

 باگاس (تفاله نیشکر) سرمایه ملی که دود میشود

 • 3 مرداد 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 549
 • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان