امروز: ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1397

 • 4 مهر 1396
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 64
 • نظرات: 0
 • 4 مهر 1396
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 72
 • نظرات: 0

استادان  راهنما:دکتر محمد رعایانی اردکانی و دکتر جمشید فولادی
نگارنده: ندا سینایی

امروزه اتانول زیستی همچنان جزء مهمترین محصولات زیست فناوری به شمار می آید و تخمیر که اساسی ترین بخش این فرآیندها را تشکیل می دهد، منجر به تولید محصولات مفیدی از مواد آلی در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها به ویژه مخمرها می گردد. مخمر Saccharomyces cerevisiae
در این صنایع بیشترین کاربرد را داراست و ملاس نیز به واسطه فراوانی و ارزان قیمت بودن و از  طرف دیگر دارا بودن مقادیر بالای مواد قندی در ایران، منبع کربنی مناسبی برای تولید اتانول محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا ملاس نیشکر خوزستان و منبع نیتروژن و فسفات صنعتی مورد استفاده آنالیز گردید. سپس بر اساس اجزاء تشکیل دهنده ملاس و  درصد خلوص منابع ازت و فسفات و همچنین فرمول عمومی مخمر، ترکیب محیط کشتی مطابق با صنایع تولیدی تهیه شد. میزان فعالیت تخمیر الکلی 4 سویه صنعتی مولد اتانول، مقایسه و بهترین سویه غربال گردید و تأثیر غلظت های متفاوت مایه تلقیح آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت %47/7 مایه تلقیح، بالاترین بهره وری را تولید می کند. سپس به منظور بهینه سازی غلظت قند محیط کشت، بریکس های مختلف ملاس برای سویه مذکور مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که بریکس 17/5 ( غلظت قند 110g/l) در محیط صنعتی مذکور، بالاترین تولید و بهره وری را نشان می دهد. با توجه به اهمیت ویتامین ها در فرآیند تخمیر الکلی، اثر دو ویتامین بیوتین و اسید پانتوتنیک نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمون  ها نشان داد که افزودن بیوتین به محیط کشت مورد بررسی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر میزان بهره وری تخمیر ندارد. این در حالی است که وجود اسید پانتوتنیک، منجر به کاهش زمان تخمیر و به تبع، افزایش بهره وری تولید می شود. علاوه بر این به منظور بررسی تأثیر آلودگی باکتریایی، از لوله های مک فارلند به عنوان شاخصی برای اندازه گیری غلظت باکتری مورد نظر، استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که حضور باکتری Lactobacillus plantarum   مورد مطالعه در غلظتهای بالاتر از cfu/ml108´6   باعث کاهش اتانول تولید شده و بهره وری تخمیر می گردد. در طول تمام بررسی های انجام گرفته، در فواصل زمانی 4 ساعت و تحت شرایط استریل، از محیط های کشت، نمونه برداری و میزان تولید اتانول و مصرف ماده قندی اندازه گیری گردید. به منظور تعیین میزان اتانول تولید شده از روش دی کرومات پتاسیم استفاده شد. میزان قند مصرف شده نیز با استفاده از روش سموگی-نلسون سنجش گردید. در نهایت کمیت های بازده، کارایی و بهره وری تخمیر، محاسبه و با آزمون آماری ANOVA تحلیل گردید.

 • 26 بهمن 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 187
 • نظرات: 0

استاد راهنما: دکتر محمدعلی رعایانی اردکانی
استاد مشاور: معصومه بحرینی
نگارنده: میترا شوریان

نیشکر گیاهی گرمسیری، از خانواده غلات، با ترکیب شیمیایی شامل آب، مواد جامد قابل حل، فیبر، قندهای ساکارز، گلوکز، فروکتوز، نمک ها و اسیدهای غیر آلی می باشد که محیط مناسبی را برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم می کند. فرآیند پیوسته ای که طی آن نیشکر به شکر خام تبدیل می شود، می تواند بر فلور میکروبی اولیه آن تأثیر گذارد و یا تحت تأثیر آن قرار بگیرد. باکتری های مولد اسید، به خصوص باکتری های اسید لاکتیک، در طول فرآیند، تولید قند اینورت شده، اسید لاکتیک و دکستران می کنند که تمام این ترکیبات علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان در پروسه تولید شکر، بر کیفیت شکر نهایی اثر می گذارند.

در این تحقیق، پس از سنجش میزان آلودگی باکتریایی در دو کارخانه نیشکر اهواز، باکتری های مولد اسید لاکتیک، جداسازی و شناسایی شده و اثر چند بیوساید رایج بر آنها بررسی شد. بدین منظور، ابتدا از نقاط مختلف در کارخانه، نمونه برداری های لازم صورت گرفت و پس از کشت میکروبی نمونه ها، شمارش، جداسازی و خالص سازی باکتری های مورد نظر انجام شد. باکتری های اسید لاکتیک با روش های بیوشیمیایی و همچنین روش مولکولی PCR، در حد گونه شناسایی شدند. از خانواده مورد نظر ، جنس های لاکتوباسیلوس، پدیوکوکوس، لوکونوستوک و لاکتوکوکوس تشخیص داده شدند.

در مرحله بعد، تأثیر چند بیوساید پیشنهاد شده از کارخانجات نیشکر در رقت های 10، 50 و 100 پی پی ام، بر کل باکتری های شربت خام و  لاکتوباسیلوس پلانتاروم، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت از بین بیوسایدهای مذکور، گلوتارآلدئید، کمی ساید و بتا استب، اثر بیشتری در کاهش و توقف رشد باکتری های مورد نظر نشان دادند و به عنوان بیوساید منتخب، پیشنهاد شدند.

 • 26 بهمن 1395
 • نویسنده: خاکسار
 • تعداد نمایش ها: 206
 • نظرات: 0
دی ان ان
دی ان ان