امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

به نژادی

 مدیریت به زراعی


تحقیق در مورد شیوه های نوین عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول نیشکر با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی امری ضروری است. این مدیریت فعالیت های خود را در قالب پنج اداره تخصصی شامل اداره های آبیاری و زهکشی، مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی، زراعت، خاکشناسی و تغذیه نبات و نیز قسمت های هواشناسی و ابزار دقیق کشاورزی  با همکاری نزدیک با اداره به نژادی به صورت زیر به انجام می رساند:


مطالعه و بررسی روش های مختلف کشت به منظور سهولت عملیات مختلف فاروئینگ، کاشت و پوشش قلمه، آبیاری و   بالاخره افزایش راندمان عملیات برداشت ماشینی و کاهش ضایعات آن.

بررسی و معرفی مناسبترین فاصله بین ردیف های نیشکر با توجه به عملیات مختلف کاشت، داشت و برداشت به منظور ارتقا عملکرد نیشکر با استفاده از افزایش تراکم ساقه نیشکر در واحد سطح.

بررسی عملیات زراعی بر روی ارقام جدید و امید بخش نیشکر در شرایط مختلف خاک و آب واحدهای مختلف شرکت و همکاری با بخش به نژادی در زمینه معرفی واریته های مناسب هر منطقه.

بررسی پارامترهای مختلف آب و هوایی در منطقه و همچنین فاکتورهای آب، خاک و واریته با در نظر گرفتن کیفیت مدیریت در هر یک از مراحل مختلف تولید بر روی اجزاء عملکرد نیشکر و ارایه روش های عملی جهت کاهش ضایعات و افزایش بهره وری.

تعیین و توصیه روش های مناسب در عملیات تهیه زمین و راتونینگ پس از برداشت نیشکر به منظور افزایش عملکرد محصول.


در کنار انجام طرح ها و پروژه های مختلف، پایشهای آزمایشگاهی آب، خاک، گیاه و ثبت پارامترهای هواشناسی نیز انجام میشود. کسب و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به دیگر کشت و صنعت های نیشکری و صنایع وابسته نیز از دیگر برنامه های این واحد می باشد.

 

دی ان ان
دی ان ان