امروز: یکشنبه 25 مهر 1400

طرح های تحقیقاتی

بررسي القاء گلدهي ارقام مختلف نيشكر و تولید بذر حقيقي


شماره مصوب: 12619301

تاریخ شروع: 1393                                                                          تاریخ پایان: 1394

محل اجرا: موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر، گلخانه گلدهی

چکیده:

 

 

تولید بذر حقیقی نیشکر جهت آغاز برنامه تولید ارقام یکی از نیازهای اساسی عملیات به ­نژادی در نیشکر است. این طرح با کشت تعداد 30 رقم از ارقام منتخب در گلدان و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و در 6 تکرار در گلخانه گلدهی موسسه اجرا و پس از اعمال تیمارهای نوری و دمایی، ارقام به گل رفته با هم تلاقی داده می‏شوند و از بذر حاصل در برنامه اصلاح نیشکر استفاده می­شود. در برنامه اصلاح نژاد نيشكر در موسسه با توجه به امكانات موجود سالانه به 50000 گياهچه‌ بذري نياز است. چون در حال ‌حاضر حدود دو تا پنج هزار گياهچه ازگلخانه موجود بدست مي‌آيد، پيشنهاد ساخت گلخانه مجهز براي توليد بذر بيشتر وكافي در موسسه محقق گردید و این گلخانه در حال ساخت است.

در برنامه گلدهی سال 94 نیز طبق معمول سال‏های گذشته تعداد 30 رقم از ارقام موزه جهت گلدهی انتخاب گردید و پس از اعمال تیمارها و سپس انجام تلاقی بین ارقام به گل رفته مقدار 220 گرم بذر تولید و از این مقدار بذر تعداد 2000 گیاهچه حاصل شد که همه آن‌ها به مزرعه انتقال‌یافته و وارد سیکل سلکسیون شدند.


اصلاح و معرفی ارقام نیشکر مناسب شرایط آب و هوایی خوزستان 


شماره مصوب: 12619302

تاریخ شروع: 1393                                                                          تاریخ پایان: 1394

محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی شماره یک موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر

چکیده:

 

 

 

کشت و تولید موفق یک محصول علاوه بر عملیات به ­زراعی و گیاهپزشکی ارتباط مستقیمی با نوع رقم مورد کشت دارد. بر این اساس در اکثر گیاهان زراعی برنامه اصلاح نباتات به‌موازات تولید و زراعت آن‌ها در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار تحقیقات آن کشور است. گیاه نیشکر هم از این قاعده مستثنی نیست و در کشور ما موسسه تحقیقات نیشکر متولی تولید ارقام جدید نیشکر بوده و در این راستا تاکنون تعداد بیش از بیست رقم نیشکر را تولید نموده است. در این طرح پس از خرید یا تولید بذر، بذر حاصل وارد یک فرایند چندساله با سیکل­های تعریف‌شده طبق برنامه زیر شده و درنهایت بعد از گذشت حدود 12 سال یک رقم آزاد می­شود. در سال 94 نیز تعداد 8 کلون امیدبخش که بذر آن‌ها از سال 1380 وارد سیکل انتخاب‌شده بود، در ایستگاه شماره یک انتخاب شدند که از این 8 کلون مجدداً در شهریورماه 95 تعداد 6 کلون به‌عنوان کلون‏های امیدبخش دریکی از مزارع ایستگاه فوق تکثیر گردید تا پس از ارزیابی نهایی نام‌گذاری و معرفی شوند.

مراحل انجام پروژه :

-         کشت گیاهچه‌هایی بذری و انتقال آن‌ها به مزرعه و بررسی دوساله آن‌ها

-         انتخاب از بين گياهچه‌هاي مرحله قبل و انتقال آن‌ها به مرحله دوساله كلونال 1 و ادامه برنامه توليد ارقام

-         انتخاب از بين ژنوتيپ‌هاي  مرحله قبل و انتقال آن‌ها به مرحله دوساله كلونال 2 و ادامه برنامه توليد ارقام

-         انتخاب از بين ژنوتيپ‌هاي مرحله قبل و انتقال آن‌ها به مرحله سه‌ساله آزمايش‌هاي تکرار دار و ادامه برنامه توليد ارقام

-         انتخاب از بين ژنوتيپ‌هاي مرحله قبل و انتقال آن‌ها به مرحله سه‌ساله آزمايش‌هاي منطقه‌اي و ادامه برنامه توليد ارقام

-         انتخاب از بين ژنوتيپ‌هاي مرحله قبل، معرفي كلون‌هاي انتخابي و تكثير و نام‌گذاری اوليه آن‌ها

براساس تجربیات سال‏های گذشته و نیز به توصیه کارشناسان کوبایی با ادغام مراحل 3 و 4  و تبدیل آن‌ها به یک دوره دوساله بنام تکثیر، مدت‌زمان دوره آزادسازی رقم، از 12 سال به 10 سال تقلیل خواهد یافت.

 

دی ان ان
دی ان ان