امروز: پنجشنبه 11 آذر 1400

طرح های در دست اجرا

امکان سنجی اجرای کشت مجدد نیشکر در زراعت قبلی آن با استفاده از سیستم کاهش شخم

شماره مصوب): 12719304
تاریخ شروع: تیرماه سال 1393 تاریخ پایان: تیرماه سال 1399
محل(های) اجرا: کشت و صنعت امام خمینی (ره)
چکیده :
ماشین های کشاورزی مانند تراکتور و دروگرها، ابزاری ضروری در سیستم های زراعی محسوب می گردند. در حال حاضر برای دستیابی به محصولی با ظرفیت و عملکرد بالاتر، افزایش میزان ترافیک (افزایش تعداد تردد ماشین های کشاورزی) و همچنین اندازه و وزن ماشین آلات کشاورزی به عنوان یک نتیجه از تخصص های کشاورزی افزایش یافته است. تراکم خاک سبب محدود شدن رشد ریشه و در نهایت عملکرد محصول خواهد شد. کشت نیشکر در منطقه خوزستان نیز از این امر مستثنی نبوده و کاهش فشردگی ایجاد شده نیازمند صرف توان و زمان لازم به هنگام تهیه زمین در زمان آیش می باشد. امروزه استفاده از سیستم های کاهش شخم مورد توجه قرار گرفته است. بررسی امکان سنجی کشت نیشکر در زراعت قبلی آن در قالب یک طرح آزمایشی کرت های خرد شده با تیمار اصلی واریته (CP69-1062 وCP73-21) و تیمار فرعی خاک ورزی مرسوم (کشت در محل پشته و فاروی سال قبل) و به روش شخم کاهشی در محل پشته سال قبل (عمق 45 سانتی¬متری و 85 سانتی متری) در سه تکرار (هر تکرار شامل 5 فارو) در مزرعه SC21-19 کشت و صنعت امام خمینی(ره) انجام شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SAS تحلیل گردید. نتایج بیان داشت که در سال اول مقدار عملکرد محصول از نظر آماری تفاوت معنی¬داری نداشته است اما مدت زمان انجام عملیات و تعداد عملیات بسیار معنی¬دار است. استفاده از روش کنترل ترافیک توانسته است تعداد تردد ها و زمان عملیات را حدود 30 درصد کاهش دهد. طرح مذکور برای محصول یک پلنت و چهار راتون در حال بررسی می باشد.
دی ان ان
دی ان ان