امروز: ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397

گیاهپزشکی

 بخش گیاه پزشکی 


 

کنترل آفات، بیماری ها و علف ‏های هرز در مزارع زیر کشت نیشکر به منظور برداشت محصول اقتصادی از گیاه نیشکر مستلزم تحقیق و بررسی مداوم روابط پیچیده عوامل مذکور با همدیگر می ‏باشد. بخش گیاهپزشکی با مطالعه و بررسی چرخه زندگی موجودات و میکروارگانیسم‏های مضر و مفید و اثرات متقابل آنها با روند رشد و ادامه حیات گیاه نیشکر نسبت به ارائه‏ راه‏کارهای مناسب جهت برقراری یک تعادل منطقی و طبیعی بین جمعیت عناصر فوق الذکر و تعیین آستانه زیان اقتصادی جهت دست یابی به عملکرد قابل قبول در واحد سطح اقدام می ‏نماید.


رئوس فعالیت های این بخش به قرار زیر است:

 مطالعه و بررسی دینامیسم آفات نیشکر و دشمنان طبیعی به منظور استفاده از آنها در کنترل بیولوژیک حشرات آفت و نیز پرورش و تکثیر پارازیتوئیدها در انسکتاریوم و رهاسازی آنها در زمان های مورد نیاز جهت ایجاد تعادل طبیعی و کاهش خسارت به مزارع نیشکر در زیر آستانه زیان اقتصادی.

 مطالعه و شناسایی بیماری های مختلف نیشکر، بررسی و برآورد میزان خسارت آنها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی به منظور کنترل و کاهش خسارت در زیر آستانه زیان اقتصادی.

 همکاری مستمر با بخش به نژادی به منظور اتنتخاب کلون ها و ژنوتیپ های مقاوم به آفات، بیماری ها و علف کش ها با استفاده از روش های مختلف آلودگی مصنوعی و طبیعی در مراحل گوناگون سلکسیون نهال های جدید نیشکر به منظور معرفی واریته های مقاوم به عوامل فوق الذکر.

 شناسایی و نامگذاری علف های هرز مزارع زیر کشت نیشکر و تعیین میزان خسارت آنها و ارایه روش های کنترل آنها.

 نظارت بر قرنطینه ها به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماری هایی که ممکن است به همراه مواد خارجی وارد کشور شوند.

 


دی ان ان
دی ان ان