• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

مدیریت آب در نیشکر با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی