• 33130701(61)98+
 • 33130702(61)98+
 • 33130703(61)98+
 • info@iscrti.ir

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون
تاریخچه

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات نیشکر در راستای سیاست‌های توسعه صنعتی و همچنین ارائه خدمات به شرکت‌های توسعه نیشکر و سایر مشتریان خارجی در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی گردید. در جهت تحقق این هدف پس از طی مراحل تحقیقاتی و آموزشی در بهمن ماه سال۱۳۹۳ موفق به‌ اخذ پروانه تایید صلاحیت در زمینه‌های جرم ،حجم و دستگاه‌های آزمون از اداره استاندارد خوزستان به شماره KHO/2854 گردیده، و به عنوان آزمایشگاه همکار کالیبراسیون فعالیت خود را آغاز نموده است. خدمات کالیبراسیون دوره‌ای به‌صورت سالانه برای آزمایشگاه‌های کارخانه شکر، مطالعات کاربردی و صنایع جانبی کشت و صنعت‌های هشت‌گانه، کشت و صنعت کارون صورت می‌گیرد. این آزمایشگاه در راستای ارتقای خدمات و پوشش کامل تجهیزات آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۵ موفق به افزایش دامنه فعالیت در زمینه کالیبراسیون محیط‌های دمایی گردیده است. تمامی تجهیزاتی که توسط این آزمایشگاه کالیبره می‌شود قابل ردیابی به یکاهای بین المللی SI از طریق مرکز اندازه شناسی ملی کشور و مراکز معتبر دیگر مانند OIML، ASTM و … می‌باشد. 

شرح وظایف

:انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه‌های شرکت های کشت و صنعت و مشتریان بیرونی شامل

موارد تحت بررسی

نام تجهیز

ردیف

آزمون رفت و برگشت، تکرار پذیری، بار خارج از مرکز، خطای مشاهده شده، محاسبه عدم قطعیت

ترازوها

۱

تکرار پذیری، دما،  خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

رفراکتومتر

۲

تکرار پذیری، دما،  خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

پلاریمتر

۳

بررسی جذب،بررسی طول موج،بررسی تابش هرز، تکرار پذیری،  خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

اسپکتروفتومتر

۴

بررسی میلی ولت خروجی،بررسی PH ، تکرار پذیری، دما، ، خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

دستگاه pH متر

۵

برسی هدایت الکتریکی، تکرار پذیری، دما،  خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

هدایت سنج

۶

تکرار پذیری، دما،  خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

ساکاروفلکس

۷

تکرار پذیری، دما،  خطای مشاهده شده ، محاسبه عدم قطعیت

هیدرومتر

۸

۲-ظروف حجمی

موارد تحت بررسی

شرح اقلام

ردیف

تکرار پذیری، خطای سیستماتیک ، خطای تصادفی، محاسبه عدم قطعیت

ظروف حجمی تک نشان( بالن ژوژه، پیپت حبابدار، پیکنومتر)

۱

ظروف حجمی مدرج(استوانه مدرج، بورت، پیپت مدرج، میکرو پیپت، بورت های پیستونی، دیسپنسر، رقیق کننده ها)

۲

۳- تجهیزات دمایی

موارد تحت بررسی

نام تجهیز

ردیف

یکنواختی (گرادیان) ،پایداری(نوسان) دمای حمام آب، خطای نشانگر، محاسبه عدم قطعیت

حمام آزمایشگاهی

۱

یکنواختی (گرادیان) ،پایداری(نوسان) دمای آون، خطای نشانگر، محاسبه عدم قطعیت 

آون

۲

یکنواختی (گرادیان) ،پایداری(نوسان) دمای اینکوباتور، خطای نشانگر، محاسبه عدم قطعیت

انکوباتور

۳

خطا نشانگر، محاسبه عدم قطعیت 

یخچال فریزر

۴

خطا نشانگر، محاسبه عدم قطعیت 

کوره آزمایشگاهی

۵

 خطا نشانگر دما، محاسبه عدم قطعیت

اتوکلاو

۶

امکانات بخش
 • جعبه وزنه جهت کالیبراسیون ترازو آزمایشگاهی

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون ترازوهای آزمایشگاهی از استانداردهای استاندارد ملی ۱-۶۵۸۹ و OIML R 76-1 استفاده می‌نماید. برای این تجهیزات خطی بودن در حداقل ۱۰ نقطه، بارگذاری خارج از مرکز، تکرارپذیری (ده بار) و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • کوارتز استاندارد جهت کالیبراسیون پلاریمتر

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون پلاریمتر از سلهای استاندارد کوارتز مطابق با استاندارد بین المللی OIML R 14 استفاده می‌نماید. تکرارپذیری ( پنج بار) در محدوده کاری دستگاه انجام می‌شود و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • فیلتر جهت کالیبراسیون اسپکتروفتومتر

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون اسپکتروفتومتر از استانداردهای استاندارد ASTM E925-06، E275-08 ،ianz2005  استفاده می‌نماید. جهت کالیبراسیون طول موج در ناحیه مرئی از فیلترهای مرجع و در ناحیه فرابنفش از محلول استاندارد دی کرومات پتاسیم استفاده می‌کنیم. جهت کالیبراسیون جذب در ناحیه مرئی و فرابنفش از فیلتر مرجع استفاده می‌کنیم. جهت بررسی نورهای هرز از محلول مناسب باتوجه به ناحیه کاربرد دستگاه استفاده می‌کنیم. تکرارپذیری (پنج بار) در محدوده کاری دستگاه انجام می‌شود و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

در گستره اندازه‌گیری طول موج هر اسپکتروفتومتر باید حداقل یک نقطه در ناحیه uv و سه نقطه در ناحیه visible و با توجه به محدوده کاری آزمایشگاه انتخاب می‌شود.

جهت بررسی جذب با توجه به محدوده طول موج و جذب‌های روتین کارهای آزمایشگاه برای ناحیه مرئی ۶ تا ۸ نقطه در محدوده جذب۰ تا ۳ و خط نشر جیوه در ۵۴۶ و برای دستگاه‌هایی که در طول موج‌های کمتر از  ۳۳۰ کار می‌کنند ۴ تا۶ نقطه در محدوده طول موج ۲۳۰ تا ۳۲۰ انتخاب می‌شود.

 • محلول های استاندارد جهت کالیبراسیون pHمتر

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون pH متر از استانداردهای ASTM E70 ،استاندارد ملی ۴۱۲۵ استفاده می‌نماید. مقدار pH قرائت شده توسط دستگاه با استفاده از محلول های مرجع استاندارد بررسی می‌شود.  برای کالیبراسیون مقادیر pH در نقاط صفر تا ۱۴ با استفاده از فرمول براساس میلی ولت محاسبه شده، و مقدار ولتاژ معادل آن ها به دستگاه اعمال می‍شود. محاسبه شیب اسیدی و بازی و گزارش مقدار offset دستگاه و محاسبات عدم قطعیت نیز صورت می‍پذیرد. تکرارپذیری (پنج بار) در محدوده کاری دستگاه انجام می‌شود و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • محلول های استاندارد جهت کالیبراسیون کنداکتومتر

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون کنداکتومتر از محلول های استاندارد هدایت سنجی مطابق با استانداردهای OIML R68  و OIML R56 استفاده می‌نماید. تکرارپذیری (پنج بار)  در محدوده کاری دستگاه انجام می‌شود و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • سرامیک و شکر استاندارد محلول‌های استاندارد جهت کالیبراسیون ساکاروفلکس

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون دستگاه رنگ سنج از شکرهای استاندارد به‌عنوان مرجع و با استفاده از توصیه‌های ICUMSA و به‌کارگیری روش‌های GS2-11(1994) و GS2-   ۱۳(۱۹۹۴) استفاده می‌شود. تکرارپذیری (پنج بار) در محدوده کاری دستگاه انجام می‌شود و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • محلول و منشور استاندارد جهت کالیبراسیون رفراکتومتر

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون رفراکتومتر از استانداردهای OIML  R 108 وOIML R 142 استفاده می‌نماید. به‌عنوان استاندارد مرجع از قرص استاندارد جامد با لبه‌های موازی در محدوده ۴/۱-۸/۱، منشورهای مثلثی و مستطیلی در محدوده ۴/۱-۲/۱، مایع های انکساری یا محلول‌های ساکاروز که مطابق با استاندارد در محدوده ۳/۱-۷/۱ تهیه می‌شود، استفاده می‌شود. تکرارپذیری (پنج بار)  در محدوده کاری دستگاه انجام می‌شود و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • ظروف حجمی
 • ظروف حجمی پیستونی

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون ظروف حجمی پیستونی از استانداردهای ASTM E1154-89،،ISO8655-3 piston burettes ،ISO8655-2 piston pipettes ISO8655-،،ISO8655-4 dilutors  ، ISO8655-5 dispenser gravimetric methods for the determination of measurement error  ISO 8655-6 استفاده می‌نماید. تکرارپذیری (ده بار) و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • ظروف حجمی تک نشان و پیکنومترها

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون ظروف حجمی تک نشان و پیکنومترها از استانداردهای ISO 4787، ISO 3507، ASTM E193-94، ASTM E962-02، ASTM E542-01 استفاده می‌نماید. تکرارپذیری (ده بار) و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • ظروف حجمی مدرج ساده و مخزنی

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون ظروف حجمی مدرج ساده و مخزنی از استانداردهای ISO 4787، ISO 385-1، ISO 385-2، ISO 385-3، ASTM E193-94، ASTM E1293، ASTM E1272، ASTM E542 استفاده می‌نماید. تکرارپذیری (ده بار) و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.

 • هیدرومتر

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون هیدرومتر شیشه ای ASTM و دیگر هیدرومترهای متداول جرم ثابت، نوع جابجایی متغیر از استانداردهای ASTM E126-05، ASTM E100-05 و استاندارد ملی شماره ۱۹۵۷ ، ۱۹۶۰و۱۹۶۱ استفاده می‌نماید.

 • تر موکوپل مرجع جهت کالیبراسیون محیط های دمایی

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر جهت انجام کالیبراسیون محیط‌های دمایی از استانداردهای IEC 60068-3-5، IEC 60068-3-7، ASTM E715، EA-4/02 ، ASTM E145 استفاده می‌نماید. حسگرهای دمایی در مکان‌های مختلف دستگاه قرار داده می‌شود، دما توسط نشانگر دیجیتالی مرجع در دمای تنظیم شده قرائت می‌گردد، نشان دهی دما، یکنواختی(گرادیان) دما و پایداری (نوسان) دما گزارش می‌گردد. تکرارپذیری (شش بار) و محاسبات عدم قطعیت بر اساس آن‌ها صورت می‌پذیرد.