• 33130701(61)98+
  • 33130702(61)98+
  • 33130703(61)98+
  • info@iscrti.ir

چشم انداز

رزومه مدیران موسسه

موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با مد نظر قرار دادن چشم انداز خود و لحاظ دائمی ارزشهای مرتبط وظیفه خود را دستیابی دائمی به فرازهای زیر می داند:

الف – بررسی و تحقیقات در زمینه‌های فرآیند تولید نیشکر و شکر و محصولات جانبی نیشکر  با هدف ارتقاء مستمر بهره وری در شرکتها و گروه های حاضر در زنجیره ارزش نیشکر

ج- طراحی، ساخت، تولید، توسعه، پیمان سپاری، اجرا، نظارت، آموزش و ترویج محصولات، خدمات فنی و مهندسی، نرم افزاری، تولیدات زیستی و فن‌آورانه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و محیط زیست مانند ارقام تجاری محصولات کشاورزی، زنبور تلنموس، باکتری‌های محرک رشد گیاه، پایش‌های مرتبط با کشاورزی دقیق، کشاورزی هوشمند، سنجش از دور (RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و غیره

د-ارائه خدمات آزمایشگاهی اعم از نمونه‌برداری، آزمون، کالیبراسیون، ممیزی و پایش عملکرد به کشت و صنعت‌های نیشکری، صنایع جانبی و سایر سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی

ه- همکاری مشترک با مراکز دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، دانش بنیان و اشخاص حقیقی داخلی و خارجی در موضوعات مرتبط با بندهای “الف”، “ب”، “ج” و “د”

برای تدوین چشم انداز با توجه به نشست ۳۰/۶/۱۴۰۲ و بررسی چشم اندازهای بالادستی مشتمل بر چشم انداز مصوب شرکت هولدینگ و همچنین مولفه‌های اساسی چشم انداز به شرح زیر:

چشم انداز:

«تبدیل شدن به یک موسسه در کلاس جهانی جهت تکوین و توسعه پایدار زنجیره ارزش نیشکر، شکر و صنایع جانبی از طریق تحقیقات، پایش، آموزش و مدیریت دانش مستمر با تکیه بر نوآوری، ارزش‌آفرینی و مدیریت تکنولوژی دانش بنیان برای ارتقاء امنیت غذایی، سلامت و آسایش بیشتر جامعه.»